کتاب های غواصی CMAS

در این بخش کتاب های مربوط به دوره های آموزش غواصی CMAS را به شما معرفی می کنیم که شامل کتاب آموزش غواص یک ستاره ، کتاب آموزش غواص دو ستاره و کتاب آموزش غواص سه ستاره است 

کتاب آموزش غواصی یک ستاره CMAS          کتاب آموزش غواصی دو ستاره CMAS         کتاب آموزش غواصی سه ستاره CMAS

Related Articles